Daňové spory,tax disputes

Finanční úřad je málokdy vítaným hostem. I zde platí, že nejlepší obranou je dobrá příprava a prevence. Kontaktovat daňového poradce proto doporučujeme vždy, když správce daně oznámí úmysl zahájit daňovou kontrolu nebo jiné daňové řízení.

Otupit zjištění správce daně, vyvrátit jeho pochybnosti, využít všech zákonných práv, uplatnit všechny vhodné důkazní prostředky, případně se odvolat nebo podat žalobu ke správnímu soudu, nebo ústavní stížnost, to všechno vyžaduje nejen dobrou znalost problematiky daní a účetnictví, ale především výbornou orientaci v zákoně o správě daní a poplatků (daňový řád) .

Financial authority is rarely a welcome guest. Again, the best defense is a good preparation and prevention. Contact a tax advisor is recommended, therefore, whenever the tax administrator shall notify the intention to launch tax audits or other tax proceedings.  Blunt determine the tax, to refute his doubts, to use all legal rights to pursue all appropriate evidence, or to sue or appeal to an administrative court or the constitutional complaint, all of it requires not only a good knowledge of tax and accounting, but also an excellent orientation in law on tax Administration (tax Code).

 


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting